Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n & 24 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Jalkahoitopalvelu Merja
Y-tunnus: 2064931-7
osoite: Koskenmäenpolku 1, 04300 Tuusula
kotipaikka: Tuusula
puhelin: 045 6748304
sähköposti: merja.rossi@jalkahoitomerja.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jalkahoitopalvelu Merja, Merja Rossi

Henkilörekisterin nimi

Jalkahoitopalvelu Merja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja asianmukaisesti. Henkilötiedot ovat olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista asiakassuhteen ja laskutuksen tuottamisen vuoksi.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Nimi ja osoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Terveystietoja, hoidon kannalta oleelliset taustatiedot sekä tehdyt hoidot ja jatkotoimenpiteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään henkilöiltä itseltään asiakassuhteen alkaessa tai asiakassuhteen aikana.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella ja lakien 22.4.1999/523 (Henkilötietolaki), 17.8.1992/785 (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) sekä asetuksen 298/2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) mukaisesti asiakkaan hoidon ja terveyden vaatimalla tavalla häntä hoitavalle taholle. Tietoja voidaan myös luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakkaan, tai hänen laillisen edustajansa, niin pyytäessä (kirjallinen pyyntö).

Henkilötietojen säilyttäminen

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on asiakassuhteen ja hoidon kannalta merkityksellistä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Rekisterin suojaus

Manuaalisesti täytetyt henkilötietolomakkeet säilytetään lukollisessa tilassa, jonne pääsy on vain Jalkahoitopalvelu Merjan omistajalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietorekisteristä häntä koskevia tietoja. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyn tiedot saa myös kirjallisesti niin haluttaessa. Tietosuojasyistä kirjallisia tietoja luovutetaan postitse ainoastaan asiakkaan omasta vaatimuksesta ja hänen omalla vastuullaan.